Onderstaand de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deelname aan het affiliate programma van Jouw Site Host. Bij akkoord van deze Voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten die genoemd worden in deze algemene voorwaarden.


Definities

 1. Jouw Site Host: Jouw Site Host gevestigd in Ijlst, Busestraat 32 , 8651BK. KvK Nummer 76416836, BTW  nummer NL003089292B40, BOIP Nummer 1412529
 2. Affiliate: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door Jouw Site Host als Affiliate is geaccepteerd om producten en informatie te onder de aandacht te brengen via de Affiliate site.
 3. Affiliate site: De internetpagina of -pagina’s waarmee de Affiliate deelneemt aan het partnerprogramma van Jouw Site Host

Aanmelding en acceptatie

 1. Webdesigners of andere bedrijven die aansluiten op onze visie, of websites/blogs/social media accounts met dezelfde visie als ons kunnen zich aanmelden als affiliate.
 2. Aanmelding als Affiliate houdt in dat deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en gerespecteerd worden.

Gebruik

 1. De Affiliate zal de door Jouw Site Host aangeboden content slechts gebruiken ten behoeve van het affiliate programma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.
 2. Affiliates zijn niet toegestaan het aangeleverde materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen:
 • Spam versturen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen plaatsen van berichten op forums, in nieuwsgroepen of op weblogs
 • Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden
 • Misleiding van derden

Informatievoorziening en prijsvoering

Let op! Jouw Site Host werkt niet met Datafeeds. De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de productinformatie en eventuele prijzen die genoemd worden (op de Affiliate-site).

Commissie

 1. De Affiliate maakt aanspraak op een commissie indien Jouw Site Host een verkoop heeft geregistreerd via de Affiliate site. De commissie is voor een als bedrijf aangesloten Affiliate exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden berekend.
 2. De registratie van verkopen zoals die wordt weergegeven op de website van Jouw Site Host is bindend voor de Affiliate. Een verkoop die binnen 90 dagen word geannuleerd teld niet mee als commissie.
 3. De Affiliate geeft Jouw Site Host toestemming voor het opstellen van de creditnota’s voor de uitbetaling van de commissie. Indien de Affiliate zelf voor facturatie wenst te zorgen, dan zal dit in overleg moeten worden afgestemd.
 4. De betaling van de commissie kunt u zelf in uw dashboard aanvragen, of door contact met ons op nemen. Uitbetaling is mogelijk vanaf 25,-.

Beëindiging

 1. Jouw Site Host is te allen tijde gerechtigd om de Affiliate overeenkomst te beëindigen, met
  inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken. Onverminderd haar overige rechten is Jouw Site Host onder meer gerechtigd om de Affiliateovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
  in geval:
  – De Affiliate in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt
  – De site van de Affiliate naar oordeel van Jouw Site Host in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
 2. De affiliate is gerechtigd om de Affiliateovereenkomst te allen tijde, en zonder opzegtermijn te beëindigen. Afmelden kan door een e-mail te verzenden naar: info@jouwsitehost.nl of schriftelijk door een duidelijke brief naar: Jouw Site Host, Busestraat 32, 8651BK IJlst
 3. Bij opzegging worden eventuele openstaande commissiebedragen worden door Jouw Site Host uitbetaald. Openstaande commissiebedragen worden binnen zeven (7) werkdagen na het einde van de maand waarin opgezegd is door middel van een creditfactuur opgegeven en uitbetaald.

Geheimhouding

Alle door u aan Jouw Site Host verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandel

Aansprakelijkheid

 1. Jouw Site Host aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die door de Affiliate of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten;
 2. Jouw Site Host draagt er zorg voor dat het partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, afgezien van periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. Jouw Site Host kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien;
 3. De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens.
 4. Jouw Site Host is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.

Overig

 1. De Affiliate zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens Jouw Site Host
 2. De Affiliate is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Affiliate overeenkomst over te dragen aan een derde
 3. Jouw Site Host is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te veranderen. De Affiliate zal hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht. Wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor de Affiliate niet acceptabel zijn, is de Affiliate gerechtigd de Affiliateoverenkomst te beëindigen. Indien de Affiliate niet tot beëindiging van de Affiliateovereenkomst overgaat, wordt de Affiliate geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
 4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 5. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
Chat openen
1
Kan ik je helpen?
WhatsApp met Roelien
Hallo, mijn naam is Roelien :) als ik je ergens mee kan helpen hoor ik het graag!